پوشش کانکتور فول بزرگ نتکو

15.300تومان

عموماً در شبکه‌هایی که به هادی روکش‌دار تجهیز شده باشد به منظور اجرا و پیاده‌سازی استاندارد اجزای مختلف، از تجهیزاتی بهره‌گیری می‌شود که مجهز به پوشش باشند. چنان‌چه در شبکه‌ای از کانکتورهایی بهره‌گیری شود که بدون پوشش باشند، باید از کاورهایی هم‌چون پوشش کانکتور فول بزرگ (کاور B3) بهره‌گیری شود.

پوشش کانکتور فول بزرگ
پوشش کانکتور فول بزرگ نتکو