ترانسفورماتور توزیع روغنی کم تلفات ۳۱۵ کیلووات آریاترانسفو

324.000.000تومان

ترانسفورماتور توزیع روغنی کم تلفات 315 کیلووات دارای اجزای اصلی و مختلفی شامل هسته، سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه است. هسته در حقیقت مسیری برای شار جریان مغناطیسی ایجاد کرده، سیم پیچ اولیه مسئول دریافت جریان الکتریکی متناوب از منبع آن بوده، سیم پیچ می‌تواند انرژی و جریان را دریافت کند و به ولتاژهای دیگر و مورد نیاز تغییر دهد.

ترانسفورماتور توزیع روغنی کم تلفات ۳۱۵ کیلووات آریاترانسفو

324.000.000تومان