کابل مخابراتی مشکی زمینی ۴۰ در ۲ در ۶ دهم سیمیا

152.400تومان

کابل مخابراتی مشکی زمینی 40 در 2 در 6 دهم سیمیا به گونه‌ای بوده که دچار هیچ‌گونه تداخل رادیویی نمی‌شود. همچنین، به زیبایی محیط آسیبی نزده و به دلیل نصب به صورت دفنی زیر زمین، در مقایسه با کابل‌های هوایی خطرات بسیار کم‌تری دارد.

کابل مخابراتی مشکی زمینی ۴۰ در ۲ در ۶ دهم سیمیا

152.400تومان