کابل مخابراتی مشکی زمینی ۶ در ۲ در شش‌ دهم سیمیا

24.700تومان

کابل مخابراتی مشکی زمینی 6 در 2 در شش‌ دهم سیمیا به گونه‌ای بوده که دچار هیچ‌گونه تداخل رادیویی نمی‌شود. همچنین، به زیبایی محیط آسیبی نزده و به دلیل نصب به صورت دفنی زیر زمین، در مقایسه با کابل‌های هوایی خطرات بسیار کم‌تری دارد.

مكان گيرنده
کابل مخابراتی مشکی زمینی ۶ در ۲ در شش‌ دهم سیمیا